Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

mô-hình-hóa-qt-tb-1.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Mô Hình Hóa - Mô Phỏng - Tối Ưu Hóa Trong Công Nghệ Hóa Học  ĐH Bách Khoa HCM-0
mô-hình-hóa-qt-tb-1.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Mô Hình Hóa - Mô Phỏng - Tối Ưu Hóa Trong Công Nghệ Hóa Học  ĐH Bách Khoa HCM-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Mô Hình Hóa - Mô Phỏng - Tối Ưu Hóa Trong Công Nghệ Hóa Học

bai_giang_toiuuhoa.pdf
baigiang_mohinhhoa.pdf
baigiang_mophong.pdf
mo hinh hoa cac qt cnhh.pdf
mô-hình-hóa-giới-thiệu.pdf
mô-hình-hóa-khái-niệm.pdf
mô-hình-hóa-phương-pháp-giải-mô-hình.pdf
mô-hình-hóa-qt-tb-1.pdf
mô-hình-hóa-qt-tb-2.pdf
mô-hình-hóa-qt-tb-3.pdf
mô phỏng và tối ưu hóa bản chính.pdf
sơ đồ quy trình dùng pro.pdf
ứng dụng của phép biến đổi laplace để giải phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng.pdf

Bài tập/Thực hành Mô Hình Hóa - Mô Phỏng - Tối Ưu Hóa Trong Công Nghệ Hóa Học

bai tap fvm 1d.pdf
bai tap tuh -v2.pdf
bt-mo-phong-lan-4-ngo-trung-kien.pdf
bt-mo-phong-lan-5-ngo-trung-kien.pdf
btap_phan_1.pdf
btap_phan_2.pdf
noi dung bao cao.pdf
th_no1_cstr.pdf
th_no2_tubular reactor_ss.pdf
th_no3_tubular reactor.pdf
th_no4_heat transfer.pdf
th_no0_matlab(1).pdf
th_no0_matlab.pdf