Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

4 lực động điện 4p.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Nhà Máy Điện  ĐH Bách Khoa HCM-0
4 lực động điện 4p.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Nhà Máy Điện  ĐH Bách Khoa HCM-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Nhà Máy Điện

2 các chế độ làm việc của điểm trung tính 4p.pdf
3.dòng điện làm việc tính toán lâu dài 4p.pdf
4 lực động điện 4p.pdf
5 ổn định động 4p.pdf
6.1 ổn định nhiệt 4p.pdf
6.2 thanh dẫn, sứ, cáp điện lực 4p.pdf
6 phát nóng của khí cụ điện và dây 4p.pdf
7 máy biến áp điện lực 4p.pdf
8 khí cụ điện cao áp.2016.4p.pdf
nmd tba 1.2016 4p.pdf