Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

unit 3-v-sv-b-national culture&tech.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Môi Trường Kinh Danh tác giả Dương Thị Hoài Nhung Đại Học Ngoại Thương-0
unit 3-v-sv-b-national culture&tech.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Môi Trường Kinh Danh tác giả Dương Thị Hoài Nhung Đại Học Ngoại Thương-1
unit 3-v-sv-b-national culture&tech.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Môi Trường Kinh Danh tác giả Dương Thị Hoài Nhung Đại Học Ngoại Thương-2
unit 3-v-sv-b-national culture&tech.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Môi Trường Kinh Danh tác giả Dương Thị Hoài Nhung Đại Học Ngoại Thương-3

Bài giảng/Slide/Giáo trình Môi Trường Kinh Danh

slide.pdf
sv-unit 1- v-intro biz environt.pdf
unit 3-v-sv-b-national culture&tech.pdf
unit 3-v-sv-c-globalization.pdf
unit 3-v-sv-d-tools of macro environt.pdf
unit 3-v-sv-new-industry environment.pdf
unit 4-v-sv-competitor&market.pdf

Bài tập/Thực hành Môi Trường Kinh Danh

sv-case 3-us airlines-v.pdf
sv-case 3b-v-be-china legal.pdf
sv-case 3c-v-be-mexico.pdf