Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

chapter02-week03_sim cards.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Hệ Thống Thiết Bị Di Động tác giả Trần Ngọc Minh ĐH Bách Khoa HCM-0
chapter02-week03_sim cards.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Hệ Thống Thiết Bị Di Động tác giả Trần Ngọc Minh ĐH Bách Khoa HCM-1
chapter02-week03_sim cards.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Hệ Thống Thiết Bị Di Động tác giả Trần Ngọc Minh ĐH Bách Khoa HCM-2
chapter02-week03_sim cards.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Hệ Thống Thiết Bị Di Động tác giả Trần Ngọc Minh ĐH Bách Khoa HCM-3

Bài giảng/Slide/Giáo trình Hệ Thống Thiết Bị Di Động

chapter00-week01.pdf
chapter01-week01_introduction.pdf
chapter02-week02_mobile systems in general.pdf
chapter02-week03_sim cards.pdf
chapter03-week05_mobile os and mobile service architectures.pdf
chapter03-week06_what is special about mobile operating systems.pdf
chapter04-week09-10-11_develop for android.pdf

Bài tập/Thực hành Hệ Thống Thiết Bị Di Động

lab+5+read+write+file+and+sqlite.pdf
lab 1.pdf
lab 2.pdf
lab3.pdf
lab 4 switch activity.pdf
lab 6 su dung framework.pdf

Thông tin tác giả TS Trần Ngọc Minh

Email minhtn@cse.hcmut.edu.vn
Website