Download full Chia sẻ Xem online

Bài giảng/Giáo trình Kiểm Tra Phần Mềm

c0. tieu-luan.pdf
c0. tieu-luan.pptx
c1. giới thiệu về kiểm thử phần mềm.pdf
c1. giới thiệu về kiểm thử phần mềm.ppt
c2. kthu hop den.pdf
c2. kthu hop den.pptx
c3. kiem thu hop trang.pdf
c3. kiem thu hop trang.ppt
c4. cac qua trinh kiem thu.pdf
c4. cac qua trinh kiem thu.ppt
c5. junit.pdf
c5. junit.pptx
c6. kiem thu mobile.pdf
c6. kiem thu mobile.ppt
test_case_template.xls
test_plan_sample.doc
test_plan_sample.pdf
Môn học