Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

dap an test2003.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Quản Trị Học  Đại Học Ngoại Thương-0
dap an test2003.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Quản Trị Học  Đại Học Ngoại Thương-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Quản Trị Học

1-_dai_cuong_qth.pdf
2-lich_su_phat_trien_cac_ly_thuyet_quan_tri.pdf
4_-_ra_quyet_dinh.pdf
5-chuc_nang_hoach_dinh_(2).pdf
6-chuc_nang_to_chuc.pdf
7-chuc_nang_dieu_khien.pdf
8-chuc_nang_kiem_tra.pdf
ch__ng 4 _ch_c n_ng ho_ch __nh.pdf
ch__ng 5 _ qu_n tr_ chi_n l__c.pdf
chuong 1- nhung van de chung cua quan tri.pdf
chuong 6 - bo tri nhan su & quan tri nnl.pdf
chuong 8.pdf
chuong 9 - kiem tra.pdf

Đề thi Quản Trị Học

cau hoi nhdt_qthoc.pdf
dap an test2002 yea.pdf
dap an test2003.pdf
de thi.pdf
de thi 2009.pdf
nhdt qth new.pdf
on bo sung.pdf
photo0990.jpg
photo0991.jpg
photo0992.jpg
tai lieu on tap quan tri hoc.pdf
test2002.pdf
test2003.pdf
test2004.pdf
trac nghiem quan tri hoc.pdf
utf-8''test2002.pdf
utf-8''test2003.pdf
utf-8''test2004.pdf
xutf-8__test2002 yea.pdf
xutf-8__test2003 yea.pdf