Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

luat dau thau.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Đấu Thầu Quốc Tế  tác giả Nguyễn Quốc Việt  ĐH Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội-0
luat dau thau.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Đấu Thầu Quốc Tế  tác giả Nguyễn Quốc Việt  ĐH Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Đấu Thầu Quốc Tế

dau thau quoc te (3tc).pdf
jbic revision-and-explaination-ppoint1.pdf
luat dau thau.pdf
phap luat ve dau thau su dung von nha nuoc.pdf
procguid-10-06-vie1 ibrd - ida.pdf
quy trinh dau thau tong quat.pdf
slide 1 - những vấn đề chung.pdf
slide 2 - quy trinh dau thau tong quat.pdf
slide 3 - ky thuat dau thau.pdf
slide 4 - danh gia ho so thau.pdf
slide 5 - dau thau chon_tu_van -viet.pdf
slide 5 - dau thau chon_tu_van.pdf
slide 6 - 7 dau thau xay lap va mua sam hang hoa.pdf
slide 6 - dau_thau_mua_sam.pdf
slide 7 - xay lap.pdf