Download Chia sẻ Xem online

chapter 3- part 1 tiện.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Dụng Cụ Cắt tác giả Cao Thanh Long -0
chapter 3- part 1 tiện.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Dụng Cụ Cắt tác giả Cao Thanh Long -1
chapter 3- part 1 tiện.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Dụng Cụ Cắt tác giả Cao Thanh Long -2
chapter 3- part 1 tiện.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Dụng Cụ Cắt tác giả Cao Thanh Long -3
chapter 3- part 1 tiện.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Dụng Cụ Cắt tác giả Cao Thanh Long -4
chapter 3- part 1 tiện.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Dụng Cụ Cắt tác giả Cao Thanh Long -5

Bài giảng/Slide/Giáo trình Dụng Cụ Cắt

chapter 1- part1 dụng cụ cắt 1.pdf
chapter 2- part1 vật liệu dụng cụ cắt.pdf
chapter 3- part 1 tiện.pdf
chapter 4- part1 gia công lỗ.pdf
chapter 5 - part 1 phay.pdf
chapter 6- part 1 gia công ren.pdf
chapter 7 gia công răng.pdf
chapter 8 mài.pdf