Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

02-introlinearprogramming[1].pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kỹ Thuật Ra Quyết Định Cho Kỹ Sư Engineering Decision Making  ĐH Bách Khoa HCM-0
02-introlinearprogramming[1].pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kỹ Thuật Ra Quyết Định Cho Kỹ Sư Engineering Decision Making  ĐH Bách Khoa HCM-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Kỹ Thuật Ra Quyết Định Cho Kỹ Sư

01-engineeringdecisionmaking[1].pdf
01-engineeringdecisionmaking[1].pdf
02-introlinearprogramming[1].pdf
02-introlinearprogramming[1].pdf
03-simplex_algorithm[1].pdf
03-simplex_algorithm[1].pdf
04-duality_concepts[1].pdf
04-duality_concepts[1].pdf
05-networks_20and_20flows[1].pdf
05-networks_20and_20flows[1].pdf
06-transshipment_20and_20shortest_20path[1].pdf
06-transshipment_20and_20shortest_20path[1].pdf
07-dynamic_20programming[1].pdf
07-dynamic_20programming[1].pdf
08-_20hungarian_20method[1].pdf
08-_20hungarian_20method[1].pdf
09-combinatorial_20analysis[1].pdf
09-combinatorial_20analysis[1].pdf
10-basic_20probability_20review[1].pdf
10-basic_20probability_20review[1].pdf
11-basic_20probability-_20case_20studies[1].pdf
11-basic_20probability-_20case_20studies[1].pdf
12-probability_20distributions[1].pdf
12-probability_20distributions[1].pdf
13-using_20data[1].pdf
13-using_20data[1].pdf
14-simulation[1].pdf
14-simulation[1].pdf
15b-value_20at_20risk[1].pdf
15b-value_20at_20risk[1].pdf
forwards[1].pdf
forwards[1].pdf
linear-probmidterm-exam.doc
linear-probmidterm-exam.doc
value of information[1].pdf
value of information[1].pdf

Đề thi Kỹ Thuật Ra Quyết Định Cho Kỹ Sư

de thi hoc ky.doc
de thi hoc ky.pdf
de thi hoc ky 2.pdf
de thi hoc ky ct09.doc
de thi hoc ky ct09.pdf
linear-probmidterm-exam.pdf