Download Chia sẻ Xem online

notes2_tinh chỉnh lược đồ csdl.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Thiết Kế Và Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu tác giả Vũ Tuyết Trinh ĐH Bách Khoa HN-0
notes2_tinh chỉnh lược đồ csdl.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Thiết Kế Và Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu tác giả Vũ Tuyết Trinh ĐH Bách Khoa HN-1
notes2_tinh chỉnh lược đồ csdl.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Thiết Kế Và Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu tác giả Vũ Tuyết Trinh ĐH Bách Khoa HN-2
notes2_tinh chỉnh lược đồ csdl.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Thiết Kế Và Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu tác giả Vũ Tuyết Trinh ĐH Bách Khoa HN-3
notes2_tinh chỉnh lược đồ csdl.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Thiết Kế Và Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu tác giả Vũ Tuyết Trinh ĐH Bách Khoa HN-4
notes2_tinh chỉnh lược đồ csdl.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Thiết Kế Và Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu tác giả Vũ Tuyết Trinh ĐH Bách Khoa HN-5

Bài giảng/Slide/Giáo trình Thiết Kế Và Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

notes1_thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu.pdf
notes2_tinh chỉnh lược đồ csdl.pdf
notes3_tổ chức index hiệu quả.pdf
notes4_xử lý truy vấn và hiệu năng hệ csdl.pdf
notes11_concurrency.pdf
notes12_crash recovery.pdf

Thông tin tác giả TS Vũ Tuyết Trinh

Email trinhvt@it-hut.edu.vn