Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

ctt102-chuong 7-ràng buộc toàn vẹn.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Cơ Sở Dữ Liệu (Database Systems)  ĐH Khoa Học Tự Nhiên HCM-0
ctt102-chuong 7-ràng buộc toàn vẹn.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Cơ Sở Dữ Liệu (Database Systems)  ĐH Khoa Học Tự Nhiên HCM-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu

bai_02-2018 mô hình thực thể liên kết (entity-relationship - er).pdf
bai_02-2018 mô hình thực thể liên kết (entity-relationship - er).ppt
bai_03-2018 mô hình dữ liệu quan hệ.pdf
bai_03-2018 mô hình dữ liệu quan hệ.ppt
bai_04-2018 ngôn ngữ truy vấn sql.pdf
bai_04-2018 ngôn ngữ truy vấn sql.ppt
bai_06-2018 ràng buộc toàn vẹn (integrity constraint).pdf
bai_06-2018 ràng buộc toàn vẹn (integrity constraint).ppt
bai_07-2018 phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu.pdf
bai_07-2018 phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu.ppt
ctt102-chuong 1-tổng quan về cơ sở dữ liệu.pdf
ctt102-chuong 2-mô hình thực thể kết hợp.pdf
ctt102-chuong 3-mô hình quan hệ.pdf
ctt102-chuong 4-đại số quan hệ.pdf
ctt102-chuong 5-sql.pdf
ctt102-chuong 5-sql.pdf
ctt102-chuong 6-phép tính quan hệ.pdf
ctt102-chuong 7-ràng buộc toàn vẹn.pdf
ctt102-chuong 8-phụ thuộc hàm và dạng chuẩn.pdf
ctt102-chuong 9-các vấn đề liên quan.pdf

Bài tập/Thực hành Cơ Sở Dữ Liệu

bai tap dang chuan.pdf
bai tap giao trinh.docx
bai tap ly thuyet - quan ly de an.pdf
bai tap ly thuyet - quan ly de an cau hoi.pdf
bai tap ly thuyet.pdf
bai tap phep tinh quan he.doc
bai tap rang buoc toan ven.doc
bai tap tong hop (dap an).docx
bai tap tong hop (de).docx
bt_ontap_stored procedure.pdf
bton tap truy van.docx
dsqh - ky hieu.pdf
dsqh sql ptqh - qlda.pdf
mo hinh er - tong hop.pdf
on tap csdl.pdf
quan ly chuyen bay.pdf
quan ly de tai - bai tap.pdf
quan ly de tai - mo ta du lieu.pdf
rbtv - qlhh qlsv.pdf
sua bai tap ptqh.pdf
sua bai tap rbtv.pdf

Đề thi Cơ Sở Dữ Liệu

20.21.hk2.csdl.19cq-nckh-unlocked.pdf
[csdl] cuối kì 16cntn.jpg
[csdl] cuối kì 17-18 15cntn (1).jpg
[csdl] cuối kì 17-18 15cntn (2).jpg
csdl - de 1.jpg
csdl - de 2.jpg
csdl_ck_cq3_322.pdf
csdl_gk_cq3_662.pdf
csdl_gk_cq3_691.pdf
csdl cntn.jpg
csdl k14.jpg
de-03-quan-ly-bai-hat.pdf
de thi mau gk.pdf
motacsdl quanlyluanvan thicuoiki update.pdf
on thi cuoi ky.pdf
quy dinh thi online_csdl_cq201903.pdf
thi cuối kỳ học kỳ 2 – 2012-2013.pdf
thi cuối kỳ học kỳ 2 – 2014-2015 (dap an).pdf
đề 1 – môn cơ sở dữ liệu – 75 phút.pdf
đề thi kết thúc học phần học kỳ 2 – năm học 2020-2021.pdf