Download full Chia sẻ Xem online

Bài giảng/Giáo trình Kiểm Tra Phần Mềm

1. quan ly chat luong pm.pdf
2. requirement concepts process.pdf
bai1_tongquankiemthu - foruit.pdf
bai2_quitrinhkiemthu.pdf
bai3_capdokiemthu.pdf
bai4_cacloaihinhiemthu.pdf
bai5.1_kiemthuhopden.pdf
bai5.2_kiemthuhoptrang.pdf
bai6_kiemthutudong.pdf
bttesting.pdf
sdlc.pdf
what_is_software_testing.pdf

Bài tập/Thực hành Kiểm Tra Phần Mềm

4_test-case_v1.0.pdf
4_test-plan_v1.0.pdf
5_test-design-techniques_v1.0.pdf
5_test-design_v1.0.pdf
6_test-report_v1.0.pdf
7_test-web-application_v2.1.pdf
cdc_up_test_plan_template.pdf
day02_03_template_defects.xlsx
day03_03_template_unit test case.xls
temp_defecttrackinglog.xls
template_defects.xlsx
test-case-templates.xls
unit testing c.pdf