Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

ch00_kỹ thuật ghép nối.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Thiết Bị Ngoại Vi & Kỹ Thuật Ghép Nối  tác giả Bùi Quốc Anh  ĐH Bách Khoa HN-0
ch00_kỹ thuật ghép nối.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Thiết Bị Ngoại Vi & Kỹ Thuật Ghép Nối  tác giả Bùi Quốc Anh  ĐH Bách Khoa HN-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Thiết Bị Ngoại Vi & Kỹ Thuật Ghép Nối

ch01_kiến trúc hệ vxl – mt.pdf
ch02_giao thức ghép nối.pdf
ch03_các phương pháp trao đổi thông tin.pdf
ch04_io interface bus overview.pdf
ch05_digital interfacing.pdf
ch06_analog interfacing.pdf
ch00_kỹ thuật ghép nối.pdf