Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

hang khong.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Vận Tải Giao Nhận  Đại Học Ngoại Thương-0
hang khong.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Vận Tải Giao Nhận  Đại Học Ngoại Thương-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Vận Tải Giao Nhận

chuong 1.pdf
chuong 1 vs 2.pdf
chuong 2 duong bien.pdf
chuong iii- vt container.pdf
chương iv- vthk 1.pdf
giao nhan.pdf
slide chuong i.pdf
slide chuong ii.pdf
slide chuong iii.pdf
slide chuong iv van tai duong hang khong.pdf
slide chuong vii van tai da phuong thuc.pdf
vtcont.pdf
vtdpt.pdf

Bài tập/Thực hành Vận Tải Giao Nhận

cau hoi van dap logistic.pdf
container.pdf
da phuong thuc.pdf
duong bien.pdf
hang khong.pdf
logistics - chuoi cung ung.pdf

Đề thi Vận Tải Giao Nhận

1.pdf
cau hoi van dap vtgn.pdf
cau hoi van dap vtgn bộ này của k47.pdf
cuoi ki van tai cuc hot chep tay.pdf
dap an 97 cau hoi vtgn.pdf
huong dan tra loi van dap van tai logistics.pdf
hợp đồng thuê vận chuyển hàng hóa được tuân theo các điều khoản ràng buộc sau đây.pdf
on tap van tai.pdf
van tai.pdf