Download full Chia sẻ Xem online

bai 05.pdf-Giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi môn học Kiểm Tra Phần Mềm (software Testing) tác giả Nguyễn Văn Hiệp ĐH Bách Khoa HCM
bai 05.pdf-Giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi môn học Kiểm Tra Phần Mềm (software Testing) tác giả Nguyễn Văn Hiệp ĐH Bách Khoa HCM
bai 05.pdf-Giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi môn học Kiểm Tra Phần Mềm (software Testing) tác giả Nguyễn Văn Hiệp ĐH Bách Khoa HCM
bai 05.pdf-Giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi môn học Kiểm Tra Phần Mềm (software Testing) tác giả Nguyễn Văn Hiệp ĐH Bách Khoa HCM
bai 05.pdf-Giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi môn học Kiểm Tra Phần Mềm (software Testing) tác giả Nguyễn Văn Hiệp ĐH Bách Khoa HCM

Bài giảng/Giáo trình Kiểm Tra Phần Mềm

chuong01_tổng quát về kiểm thử phần mềm.pdf
chuong02_qui trình & kế hoạch kiểm thử phần mềm.pdf
chuong03_kỹ thuật kiểm thử hộp trắng.pdf
chuong04_kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (tt).pdf
chuong05_kỹ thuật kiểm thử hộp ₫en.pdf
chuong06_kỹ thuật kiểm thử hộp ₫en (tt).pdf
chuong07_thanh tra, chạy thử & xem xét mã nguồn.pdf
chuong08_kiểm thử module (₫ơn vị).pdf
chuong09_các hoạt ₫ộng kiểm thử khác.pdf
chuong10_phân tích và giải thích kết quả kiểm thử.pdf

Bài tập/Thực hành Kiểm Tra Phần Mềm

bai 01.pdf
bai 03.pdf
bai 04.pdf
bai 5.1.pdf
bai 05.pdf
bai 7.1.pdf
bai 10.1.pdf
bai_tap_lon_cho_sinh_vien_mon_hoc_kiem_tra_phan_mem_all_2012.pdf
bai tap lon cho sinh vien mon hoc kiem tra phan mem all.pdf
bài 02.pdf
chung - google mail.xls
dhp3-test_plan_template_yahoomail.pdf
dong - google search.xls
google servicestest plan hh group.pdf
google service test case hh group.xls
hung - google docs.xls
test_case_template.xls
test_plan_v2.pdf
test_plan_website ho tro mon hoc mang may tinh.pdf
test case (1).xls
test case.xls
testcase_final_version.1.6.xls
testplan 1.9.pdf
testplan_cong cu soan thao va gan nhan am thanh.pdf
testplan_cong cu tao de thi trac nghiem.pdf
testplan_cong cu va thuat toan ly thuyet do thi.pdf
testplan_website quan ly dvtn truong thpt nguyen du.pdf
testplan_website quan ly trung tam tin hoc.pdf
test plan_xay dung he thong quan ly tai lieu truc tuyen.pdf
tm-test_plan_template_university_0.2.pdf
tm-test plan.pdf
tri - google account.xls
Môn học