Download Chia sẻ Xem online

tuan_12_tính biến dạng.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Nguyễn Duy Khương ĐH Bách Khoa HCM-0
tuan_12_tính biến dạng.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Nguyễn Duy Khương ĐH Bách Khoa HCM-1
tuan_12_tính biến dạng.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Nguyễn Duy Khương ĐH Bách Khoa HCM-2
tuan_12_tính biến dạng.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Nguyễn Duy Khương ĐH Bách Khoa HCM-3
tuan_12_tính biến dạng.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Nguyễn Duy Khương ĐH Bách Khoa HCM-4
tuan_12_tính biến dạng.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Nguyễn Duy Khương ĐH Bách Khoa HCM-5

Bài giảng/Slide/Giáo trình Cơ Ứng Dụng

phu luc d.pdf
tuan_1_giới thiệu.pdf
tuan_2_thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng.pdf
tuan_3_thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng tt.pdf
tuan_4_khái niệm cơ bản về vật rắn biến dạng đàn hồi.pdf
tuan_5_ứng suất và biến dạng.pdf
tuan_6_ứng suất và biến dạng tt.pdf
tuan_8_tính bền.pdf
tuan_9_tính bền tt.pdf
tuan_10_tính bền tt.pdf
tuan_12_tính biến dạng.pdf
tuan_13_tính hệ siêu tĩnh.pdf

Bài tập/Thực hành Cơ Ứng Dụng

b1.jpg
b1_tt.jpg
b2.jpg
bo_de_on_kiem_tra_cud.pdf
da de 2.pdf
da de 3.pdf
da de 4.pdf
da de 6.pdf
de_6.pdf
de_on_cud_3.pdf
de_thu_03.10.2013.pdf
de on cud 1 ( cuối kì).pdf
de on cud 1.pdf
de on cud 2 ( cuối kì).pdf
de on cud 2.pdf
de on cud 3 ( cuối kì).pdf

Thông tin tác giả Nguyễn Duy Khương

Email khuongndk@gmail.com
Website