Download Chia sẻ Xem online

bo_de_on_kiem_tra_cud.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) ĐH Bách Khoa HCM-0
bo_de_on_kiem_tra_cud.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) ĐH Bách Khoa HCM-1
bo_de_on_kiem_tra_cud.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) ĐH Bách Khoa HCM-2
bo_de_on_kiem_tra_cud.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) ĐH Bách Khoa HCM-3
bo_de_on_kiem_tra_cud.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) ĐH Bách Khoa HCM-4
bo_de_on_kiem_tra_cud.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) ĐH Bách Khoa HCM-5

Bài giảng/Slide/Giáo trình Cơ Ứng Dụng

c2 nội lực và vẽ biểu đồ nội lực.pdf
c3 ứng suất và biến dạng.pdf
c5.2 tính bền khi thanh chịu uốn ngang phẳng.pdf
c6 tính biến dạng thanh.pdf
c7 hệ siêu tĩnh.pdf
chương 1 +2 - các khái niệm cơ bản và các định luật tĩnh học. hệ lực.pdf
chương 3 - động học điểm.pdf
chương 4 - chuyển động cơ bản của vật rắn.pdf
chương 5 - cơ cấu phẳng.pdf
chương 6 - các định luật cơ bản của động lực học chất điểm. phương trình vi phân chuyển động của chất điểm.pdf
chương 7 - động lực học cơ hệ.pdf

Bài tập/Thực hành Cơ Ứng Dụng

bai_tap_chuong_2.1.pdf
bai_tap_chuong_5_part_1.pdf
bai_tap_chuong_5_part_2.pdf
bai_tap_chuong_6_part1.pdf
bo_de_on_kiem_tra_cud.pdf
bo_de_on_kiem_tra_cud 1.pdf
chương 2.pdf
chương 4.pdf
da_de_4.pdf
de 1.pdf
de 2.pdf
de 3.pdf
de 4.pdf
de 6-hd.pdf
de_6.pdf
de_on_cud_3.pdf
de_thu_03.10.2013.pdf
de on cud 1 ( cuối kì).pdf
de on cud 2 ( cuối kì).pdf
de on cud 3 ( cuối kì).pdf
mot_so_diem_ly_thuyet_can_nho.pdf
tom_tat_chuong_3.pdf