Download Chia sẻ Xem online

04. transformation.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Nhập Môn Phát Triển Game ĐH Công Nghệ Thông Tin-0
04. transformation.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Nhập Môn Phát Triển Game ĐH Công Nghệ Thông Tin-1
04. transformation.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Nhập Môn Phát Triển Game ĐH Công Nghệ Thông Tin-2
04. transformation.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Nhập Môn Phát Triển Game ĐH Công Nghệ Thông Tin-3
04. transformation.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Nhập Môn Phát Triển Game ĐH Công Nghệ Thông Tin-4
04. transformation.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Nhập Môn Phát Triển Game ĐH Công Nghệ Thông Tin-5

Bài giảng/Slide/Giáo trình Nhập Môn Phát Triển Game

01. history, team _ development.pdf
02. introduce to windows _ directx programming.pdf
03. sprite programming-directinput.pdf
04. transformation.pdf