Download full Chia sẻ Xem online

what_is_software_testing.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Kiểm Tra Phần Mềm tác giả Nguyễn Thị Thanh Trúc ĐH Công Nghệ Thông Tin-0
what_is_software_testing.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Kiểm Tra Phần Mềm tác giả Nguyễn Thị Thanh Trúc ĐH Công Nghệ Thông Tin-1
what_is_software_testing.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Kiểm Tra Phần Mềm tác giả Nguyễn Thị Thanh Trúc ĐH Công Nghệ Thông Tin-2
what_is_software_testing.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Kiểm Tra Phần Mềm tác giả Nguyễn Thị Thanh Trúc ĐH Công Nghệ Thông Tin-3
what_is_software_testing.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Kiểm Tra Phần Mềm tác giả Nguyễn Thị Thanh Trúc ĐH Công Nghệ Thông Tin-4
what_is_software_testing.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Kiểm Tra Phần Mềm tác giả Nguyễn Thị Thanh Trúc ĐH Công Nghệ Thông Tin-5

Bài giảng/Giáo trình Kiểm Tra Phần Mềm

1. quản lý chất lượng phàn mềm.pdf
2. requirement concepts process.pdf
bai1_tổng quan kiểm thử phần mềm.pdf
bai2_quy trình kiểm thử phần mềm.pdf
bai3_các cấp độ kiểm thư.pdf
bai4_các loại kiểm thử.pdf
bai5.1_kiểm thử hộp đen.pdf
bai5.2_kiểm thử hộp trắng.pdf
bai6_kiểm thử tự động.pdf
bttesting.pdf
system development life cycle.pdf
what_is_software_testing.pdf

Bài tập/Thực hành Kiểm Tra Phần Mềm

4_test-case_v1.0.pdf
4_test-plan_v1.0.pdf
5_test-design-techniques_v1.0.pdf
5_test-design_v1.0.pdf
6_test-report_v1.0.pdf
7_test-web-application_v2.1.pdf
cdc_up_test_plan_template.pdf
day02_03_template_defects.xlsx
day03_03_template_unit test case.xls
temp_defecttrackinglog.xls
template_defects.xlsx
test-case-templates.xls
unit testing c.pdf

Thông tin tác giả ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc

Email trucntt@uit.edu.vn
Website