Download Chia sẻ Xem online

chuong 3 các phương pháp thu thập dữ liệu.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Nghiên Cứu Marketing tác giả Lê Văn Huy Đại Học Kinh Tế Quốc Dân-0
chuong 3 các phương pháp thu thập dữ liệu.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Nghiên Cứu Marketing tác giả Lê Văn Huy Đại Học Kinh Tế Quốc Dân-1
chuong 3 các phương pháp thu thập dữ liệu.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Nghiên Cứu Marketing tác giả Lê Văn Huy Đại Học Kinh Tế Quốc Dân-2
chuong 3 các phương pháp thu thập dữ liệu.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Nghiên Cứu Marketing tác giả Lê Văn Huy Đại Học Kinh Tế Quốc Dân-3
chuong 3 các phương pháp thu thập dữ liệu.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Nghiên Cứu Marketing tác giả Lê Văn Huy Đại Học Kinh Tế Quốc Dân-4
chuong 3 các phương pháp thu thập dữ liệu.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Nghiên Cứu Marketing tác giả Lê Văn Huy Đại Học Kinh Tế Quốc Dân-5

Bài giảng/Slide/Giáo trình Nghiên Cứu Marketing

chuong 1 những vấn đề cơ bản của nghiên cứu marketing.pdf
chuong 2 xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu.pdf
chuong 3 các phương pháp thu thập dữ liệu.pdf
chuong 4 các thang điểm đo lường trong nghiên cứu marketing.pdf
chuong 5 thiết kế công cụ thu thập dữ liệu.pdf
chuong 6 tổ chức thu thập dữ liệu.pdf

Đề thi Nghiên Cứu Marketing

đề thi kết thúc học phần.pdf
đề thi nghiên cứu marketing năm 2010 - 2011..pdf