Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

webofscience.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kĩ Năng Làm Việc Nhóm  ĐH Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội-0
webofscience.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kĩ Năng Làm Việc Nhóm  ĐH Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội-1
webofscience.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kĩ Năng Làm Việc Nhóm  ĐH Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội-2
webofscience.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kĩ Năng Làm Việc Nhóm  ĐH Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội-3

Bài giảng/Slide/Giáo trình Kĩ Năng Làm Việc Nhóm

1. qua trinh hinh phat trien nhom.pdf
bai 1. cac buoc thanh lap nhom.pdf
bai 1. gioi thieu chung ve nhom(tloi)1.pdf
bai 3. ky nang lanh dao nhom.pdf
ky nang dieu hanh cuoc hop.pdf
lvn - chuong 1 các kiến thức cơ bản về làm việc nhóm.pdf
lvn - chuong 1 các kiến thức cơ bản về làm việc nhóm.pdf
lvn - chuong 2 thành lập nhóm làm việc.pdf
lvn - chuong 2 thành lập nhóm làm việc.pdf
lvn - chuong 3 quản lý nhóm làm việc.pdf
lvn - chuong 3 quản lý nhóm làm việc.pdf
lvn - chuong 4 thành viên nhóm làm việc.pdf
lvn - chuong 4 thành viên nhóm làm việc.pdf
mendeley1.pdf
quản lý mâu thuẫn trong nhóm.pdf
rtalk 4.pdf
tw - chapter_1 introduction to teamwork.pdf
tw - chapter_2 team development.pdf
tw - chapter_3 team member diversity.pdf
tw - chapter_4 verbal and nonverbal communication in teams.pdf
tw - chapter_5 conflict and cohesion in teams.pdf
webofscience.pdf
webofscience_qrc_en.pdf