Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

unit 1 engineering.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Tiếng Anh Cơ Khí tác giả Dương Đức Minh ĐH Bách Khoa HN-0
unit 1 engineering.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Tiếng Anh Cơ Khí tác giả Dương Đức Minh ĐH Bách Khoa HN-1
unit 1 engineering.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Tiếng Anh Cơ Khí tác giả Dương Đức Minh ĐH Bách Khoa HN-2
unit 1 engineering.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Tiếng Anh Cơ Khí tác giả Dương Đức Minh ĐH Bách Khoa HN-3
unit 1 engineering.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Tiếng Anh Cơ Khí tác giả Dương Đức Minh ĐH Bách Khoa HN-4
unit 1 engineering.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Tiếng Anh Cơ Khí tác giả Dương Đức Minh ĐH Bách Khoa HN-5

Bài giảng/Slide/Giáo trình Tiếng Anh Cơ Khí

unit 1 engineering.pdf
unit 2 engineering materials.pdf
unit 3 mechanism.pdf
unit 4 forcces in engineering.pdf
unit 5 racing bicycle.pdf
unit 6 laser.pdf
unit 7 portable generator.pdf