Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

chương 12.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp  tác giả Bùi Ngọc Mai Phương  dhnganhang-0
chương 12.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp  tác giả Bùi Ngọc Mai Phương  dhnganhang-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp

chương 1 qttcdn quản trị tài sản ngắn hạn.pdf
chương 2 qttcdn hoạch định ngân sách vốn đầu tư.pdf
chương 3 qttcdn nguồn tài trợ của doanh nghiệp.pdf
chương 4 qttcdn chính sách cổ tức.pdf
chương 5 qttcdn kế hoach tài chính và dự báo tài chính.pdf
đề cương qttcdn 30092019.pdf

Bài tập/Thực hành Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp

chương 7.pdf
chương 11.pdf
chương 12.pdf