Download Chia sẻ Xem online

hdsd easy8051.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Micro-Electronic Devices tác giả Lê Chí Thông ĐH Bách Khoa HCM-0
hdsd easy8051.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Micro-Electronic Devices tác giả Lê Chí Thông ĐH Bách Khoa HCM-1
hdsd easy8051.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Micro-Electronic Devices tác giả Lê Chí Thông ĐH Bách Khoa HCM-2
hdsd easy8051.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Micro-Electronic Devices tác giả Lê Chí Thông ĐH Bách Khoa HCM-3
hdsd easy8051.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Micro-Electronic Devices tác giả Lê Chí Thông ĐH Bách Khoa HCM-4
hdsd easy8051.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Micro-Electronic Devices tác giả Lê Chí Thông ĐH Bách Khoa HCM-5

Bài giảng/Slide/Giáo trình Micro-Electronic Devices

avr-atmega162_avr microcontroller.pdf

Bài tập/Thực hành Micro-Electronic Devices

easy8051_schematic.pdf
hdsd 180s_usb programmer.pdf
hdsd easy8051.pdf
hw2.pdf
review for final.pdf
review for midterm.pdf

Thông tin tác giả TS Lê Chí Thông

Email chithong@hcmut.edu.vn