Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

161_ee3015_kythuathethongvienthong.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Kỹ Thuật Hệ Thống Viễn Thông tác giả Nguyễn Thanh Tuấn ĐH Bách Khoa HCM-0
161_ee3015_kythuathethongvienthong.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Kỹ Thuật Hệ Thống Viễn Thông tác giả Nguyễn Thanh Tuấn ĐH Bách Khoa HCM-1
161_ee3015_kythuathethongvienthong.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Kỹ Thuật Hệ Thống Viễn Thông tác giả Nguyễn Thanh Tuấn ĐH Bách Khoa HCM-2
161_ee3015_kythuathethongvienthong.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Kỹ Thuật Hệ Thống Viễn Thông tác giả Nguyễn Thanh Tuấn ĐH Bách Khoa HCM-3

Bài giảng/Slide/Giáo trình Kỹ Thuật Hệ Thống Viễn Thông

htvt_c1_21082019_giới thiệu tổng quan.pdf
htvt_c2_21082019_tín hiệu và phổ.pdf
htvt_c3_21082019_truyền và lọc tín hiệu.pdf
htvt_c4_01092019_điều chế sóng mang liên tục tuyến tính.pdf
htvt_c5_01092019_điều chế góc sóng mang liên tục.pdf
htvt_c6_01102019_hệ thống thông tin tương tự.pdf
htvt_c7_01102019_nhiễu trong các hệ thống điều chế tương tự.pdf
htvt_c8_01112019_kỹ thuật số hóa (điều chế số).pdf
htvt_c0_01082019_giới thiệu.pdf

Đề thi Kỹ Thuật Hệ Thống Viễn Thông

141_405826_t01_hethongvienthong.pdf
161_ee3015_kythuathethongvienthong.pdf
171_ee3015_kythuathethongvienthong.pdf
181_ee3015_kythuathethongvienthong.pdf
181_ee3015_kythuathethongvienthongda.pdf
74491326_2409824999270383_3342646486675488768_n.jpg
76910726_475099446478103_1857399091516932096_n.jpg
77281424_846309229159821_2875654580912259072_n.jpg
77416183_2175648439397721_1009446008960057344_n.jpg
78313719_540980026747961_5506980536918212608_n.jpg
78485892_2433955870266907_3941452841423470592_n.jpg
78740185_2758614414206128_7712085925722849280_n.jpg
78899195_986031205102402_9127477430158622720_n.jpg
cdio_ck_kthtvt_2019_final_sol.pdf
gk1.jpg
gk2.jpg
gk3.jpg
gk4.jpg
img20191121164746.jpg
img20191121164830.jpg
img20191121164932.jpg
img20191121164949.jpg
img20191121165019.jpg
img20191121165100.jpg
img20191121165134.jpg

Thông tin tác giả ThS Nguyễn Thanh Tuấn

Email nttuan@hcmut.edu.vn