Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

4-euler hamilton.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Toán Rời Rạc 2  tác giả Ngô Xuân Bách  HV Công Nghệ BCVT-0
4-euler hamilton.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Toán Rời Rạc 2  tác giả Ngô Xuân Bách  HV Công Nghệ BCVT-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Toán Rời Rạc 2

0-intro.pdf
1-notations.pdf
2-representation.pdf
3-search.pdf
4-euler hamilton.pdf
5-spanning trees.pdf
6-shortest path.pdf
7-maximum flow.pdf