các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Advanced Digital Design With The Verilog Hdl.Pdf
Fpga Prototyping By Verilog Examples.Pdf
Thiết Kế Và Tổng Hợp Hệ Thống Số (Nguyễn Đức Minh).Pdf
Verilog Hdl A Guide To Digital Design And Synthesis, Second Edition_Samir_Palnitkar.Pdf