các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Co1009_Hethongso.Pdf
Co1009_Hethongso_Digital Design Principles And Practices - Wakerly.Pdf
Co1009_Hethongso_Digital Systems Principles And Applications Tocci Widmer.Pdf
Co1009_Hethongso_Fundamentals Of Digital Logic –stephen Brown, Zvonkovranesic.Pdf
Introduction To Digital Systems Design.Pdf