Hệ Thống Điện Truyền Tải Và Phân Phối Hồ Văn Hiến Bkhcm.Pdf
Lưới Điện Và Hệ Thống Điện, Trần Bách.Pdf
Ngắn Mạch Và Ổn Định Trong Htđ, Nguyễn Hoàng Việt.Pdf
Power System Analysis By Hadi Saadat Electrical Engineering.Pdf